Overheard at CodeCon

Overheard at CodeCon:

"Napster's slogan: 'Same name, opposite idea.'"